Общинска избирателна комисия Родопи


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Родопи, 10.12.2019

ОТНОСНО: Постъпило Уведомление с вх. № 223 от 05.12.2019 г., 13:30 ч. от Председателя на Общински съвет Родопи, с което уведомява ОИК Родопи, че Пламен Димитров Спасов - обявен за избран за общински съветник, издигнат от ПП ГЕРБ, с Решение № 120-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 138-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК Родопи, не е положил клетва и не се явява на сесии на Общинския съвет.

В ОИК Родопи е постъпило Уведомление с вх. № 223 от 05.12.2019 г., 13:30 ч. от Председателя на Общински съвет Родопи, с което уведомява ОИК Родопи, че Пламен Димитров Спасов - обявен за избран за общински съветник, издигнат от ПП ГЕРБ, с Решение № 120-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 138-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК Родопи, не е положил клетва и не се явява на сесии на Общинския съвет. Към подаденото Уведомление са приложени 2 бр. заверени копия на Уведомления от Пламен Спасов с № ОбС-94-23-4#1 и № ОбС-94-23-4#2 и двете от 20.11.2019 г. към Председателя на ОбС Родопи за отсъствие от Първо заседание на ОбС, свикано от Областния управител на област Пловдив за полагане на клетви на новоизбраните общински съветници и кметове на територията на община Родопи на 07.11.2019 г. и за отсъствие от сесия на ОбС, свикана от Председателя на ОбС на 21.11.2019 г. Предоставени са и заверени копия от Протокол от поименно прозвъняване на общински съветници – ОбС Родопи от 05 и 06 11.2019 г., в който гл. експерт – Кристина Атанасова е уведомила по телефона новоизбраните общински съветници за Първото заседание на общинския съвет, свикано от Областния управител на област Пловдив на 07.11.2019 г. за полагане на клетви от новоизбраните общински съветници и кметове и Протокол от поименно прозвъняване на общински съветници – ОбС Родопи от 15.11.2019 г. за свикване на редовна сесия от Председателя на ОбС Родопи на 21.11.2019 г. от ст. специалист – Ива Кацарова.

Видно от приложените документи, става ясно, че Пламен Спасов е редовно и надлежно уведомен за първа сесия в 11:01 ч., съгласно Протокол от прозвъняване от 05 и 06.11.2019 г., свикана от Областния управител за полагане на клетва на 07.11.2019 г. и в 14:50 ч., съгласно Протокол от прозвъняване от 15.11.2019 г. за редовната сесия на ОбС, свикана от Председателя на ОбС на 21.11.2019 г.

С уведомяването на ОИК Родопи, Председателя на ОбС Родопи моли за решаване на казуса с неположилия клетва общински съветник – Пламен Димитров Спасов.

В първото си уведомление до Председателя на ОбС Родопи, Пламен Спасов уведомява, че е бил на работна среща с г-н Бойко Борисов на 07.11.2019 г. във второто такова, Пламен Спасов уведомява, че няма да присъства на сесията на 21.11.2019 г., поради пътуване извън страната. След като се запозна с Уведомлението и приложените документи, ОИК Родопи на свое заседание с Протоколно Решение № 03-МИ от 06.12.2019 г. реши да изпрати до Пламен Димитров Спасов уведомително писмо с право на отговор в срок от 3 дни, считано от датата на получаване на същото.

Писмото е изпратено по куриер и е доставено на 06.12.2019 г., като същото е получено от Димитър Спасов – баща на Пламен Спасов.

На 09.12.2019 г. в ОИК Родопи е постъпило Възражение с вх. № 228 от 09.12.2019 г. в 13:25 ч. от Пламен Димитров Спасов, в което потвърждава обстоятелствата по отсъствието си от цитираните по-горе сесии на ОбС Родопи. В същото се твърди, че не е налице нито една от хипотезите на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

Към Възражението е приложено копие от Покана за работна среща с председателя на ПП ГЕРБ – г-н Бойко Борисов и членовете на Изпълнителната комисия, с указания в срок до 05.11.2019 г. до 17 ч. да бъде потвърдено поименното присъствие на поканените.

Съгласно предоставено заверено копие от ОбС на Протокол от поименно прозвъняване на общински съветници – ОбС Родопи от 05 и 06 11.2019 г., е видно, че гл. експерт на ОбС – Кристина Атанасова, е уведомила по телефона Пламен Димитров Спасов в 11:01 ч. на 06.11.2019 г., като в графата „Отговор“ и записано „Няма да присъства“.

От тук се стига до заключението, че Пламен Димитров Спасов - общински ръководител на ПП ГЕРБ за община Родопи, е знаел предварително и е имал достатъчно време да уведоми писмено ОИК Родопи, че ще бъде възпрепятстван да присъства на Първата сесия на ОбС, свикана от Областния управител на 07.11.2019 г., в 10:00 ч. за полагане на клетва. Същият подава Уведомление с № ОбС-94-23-4#2, пост фактум до Председателя на ОбС Родопи едва на 20.11.2019 г. за причината, налагаща отсъствието му от Първа сесия на ОбС за полагане на клетва.

Към Възражението е приложено копие от бордна карта на WIZZ air с дата на полет 21.11.2019 г. на името на Пламен Спасов. Видно от завереното копие от ОбС на Протокола от поименно прозвъняване на общински съветници – ОбС Родопи от 15.11.2019 г. за свикване на редовна сесия от Председателя на ОбС Родопи на 21.11.2019 г. ст. специалист – Ива Кацарова е уведомила надлежно и в срок Пламен Спасов.

Пламен Димитров Спасов подава Уведомление с № ОбС-94-23-4#1 от 20.11.2019 г. до Председателя на ОбС Родопи, че ще отсъства от страната и няма да присъства на редовната сесия на ОбС.

Подаденото Уведомление е относимо към случаи, в които общинският съветник има възникнали пълномощия съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА. Към 20.11.2019 г. Пламен Димитров Спасов не е положил клетва съгласно чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, следователно такива няма.

При така стеклите се обстоятелства, съобразно Решение № 2884-МИ от 03.11.2015 г. на ЦИК, Пламен Димитров Спасов е следвало да уведоми писмено и своевременно Общинска избирателна комисия Родопи за невъзможността да положи клетва на 07.11.2019 г. като новоизбран общински съветник. Пост фактум на 20.11.2019 г. Пламен Спасов уведомява Председателя на ОбС Родопи, който Председател към момента на заклеването на 07.11.2019 г. не е бил все още избран, както и подава второ Уведомление до Председателя на ОбС за невъзможността да присъства на сесия на ОбС, пак от 20.11.2019 г., независимо, че няма пълномощия на общински съветник.

Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред общинската избирателна комисия, съгласно цитираното по-горе Решение на ЦИК.

Пълномощията на Пламен Димитров Спасов като общински съветник възникват по чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА след полагане на клетва и подписване на клетвен лист съгласно чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА. Също така не е спазен и императива на чл. 23, ал. 2, изр. 3-то от ЗМСМА. Именно поради невъзникнали пълномощия, не е на лице нито една от хипотезите на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

Като взе предвид получените документи и се запозна с обстоятелствата, ОИК Родопи, счита, че Пламен Димитров Спасов не е спазил разпоредбите на Изборния кодекс и свързаните с него нормативни актове за реда и срока за уведомяване за невъзможност да положи клетва по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА.

С Решение № 120-МИ от 04.10.2019 г., допълнено с Решение № 138-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК Родопи, са обявени избраните общински съветници на база разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи и подреждането на кандидатите, предоставено от числовите данни на Изчислителния пункт. Предвид разпоредбите на ИК и свързаните с него нормативни актове, ОИК Родопи следва да обяви за избран следващия кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ за общински съветник Величка Георгиева Стоичкова, определен под № 10 в раздел V, списък Б, получила 24 действителни  предпочитания (преференции).

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 454, ал. 6 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 23, ал. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА и Решение № 2884-МИ от 03.11.2015 г. т. 2, 3 и 4 на ЦИК, както и на основание на получените данни от протоколите на СИК след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Родопи, Общинска избирателна комисия Родопи

Р Е Ш И:

1.ЗАЛИЧАВА от списъка на обявените общински съветници с Решение № 120-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 138-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК Родопи – Пламен Димитров Спасов, ЕГН **********, под № 1 в кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

АНУЛИРА издаденото на Пламен Димитров Спасов, ЕГН ********** удостоверение за избран общински съветник.

2.ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от кандидатската листа на ПП ГЕРБ под № 10 – Величка Георгиева Стоичкова, с ЕГН **********.

ИЗДАВА удостоверение на избрания за общински съветник по т.2.

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Зам. председател: Ивайло Антониев Запрянов

Секретар: Радостин Любомиров Семерджиев

* Публикувано на 10.12.2019 в 16:48 часа

Свързани решения:

120-МИ/28.10.2019

138-МИ/31.10.2019

162-МИ/03.01.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 167-МИ / 07.10.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на общинския съветник Георги Иванов Митрев.

 • № 166-МИ / 01.07.2020

  относно: Определяне на представителство на Общинска избирателна комисия Родопи и предприемане на действия по събиране на присъдени суми за разноски.

 • № 165-МИ / 01.07.2020

  относно: Определяне представляващ Общинска избирателна комисия Родопи поради отсъствие на председателя.

всички решения