02.11.2015

Решения за избиране на кмет на община и кмет на кметство

30.10.2015

График за получаване на бюлетини за втори тур

НАСЕЛЕНО МЯСТО

График за 31.10.2015

Белащица

14.30

Бойково

12.30

Брани поле

14.45

Брестовица

13.45

Брестник

15.00

Злати трап

13.30

Извор

12.30

Кадиево

14.00

Крумово

15.15

Лилково

12.30

Марково

15.45

Оризари

14.15

Първенец

16.00

Ситово

12.30

Скобелево

12.30

Устина

13.15

Храбрино

16.00

Цалапица

13.00

Ягодово

15.30

Дедово

12.30

 

30.10.2015

Публикувани образци на одобрените за печат бюлетини за втори тур

 

 

Вид бюлетина

Населено място

Статус

Преглед

кмет на община

РОДОПИ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

БРАНИПОЛЕ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

БРЕСТНИК

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

БРЕСТОВИЦА

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

МАРКОВО

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ПЪРВЕНЕЦ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

УСТИНА

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ХРАБРИНО

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ЦАЛАПИЦА

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ЯГОДОВО

Одобрена от ОИК

Преглед

 

27.10.2015

Решения за избиране на общински съветници, кмет на община и кмет на кметство

Решение за избиране на общински съветници

Решение за избиране на кмет на община Родопи

Решение за избиране на кмет на кметство с.Белащица, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Браниполе, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Брестник, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Брестовица, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Златитрап, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Кадиево, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Крумово, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Марково, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Оризари, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Първенец, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Устина, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Храбрино, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Цалапица, община Родопи, област Пловдив

Решение за избиране на кмет на кметство с.Ягодово, община Родопи, област Пловдив

23.10.2015

Публикувани образци на одобрените за печат бюлетини

 

 

Вид бюлетина

Населено място

Статус

Преглед

общински съветници

РОДОПИ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на община

РОДОПИ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

БЕЛАЩИЦА

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

БРАНИПОЛЕ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

БРЕСТНИК

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

БРЕСТОВИЦА

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ЗЛАТИТРАП

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

КАДИЕВО

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

КРУМОВО

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

МАРКОВО

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ОРИЗАРИ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ПЪРВЕНЕЦ

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

УСТИНА

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ХРАБРИНО

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ЦАЛАПИЦА

Одобрена от ОИК

Преглед

кмет на кметство

ЯГОДОВО

Одобрена от ОИК

Преглед

 

23.10.2015

График за получаване на бюлетини

НАСЕЛЕНО МЯСТО

График за 24.10.2015

Белащица

14.30

Бойково

12.30

Брани поле

14.45

Брестовица

13.45

Брестник

15.00

Злати трап

13.30

Извор

12.30

Кадиево

14.00

Крумово

15.15

Лилково

12.30

Марково

15.45

Оризари

14.15

Първенец

16.00

Ситово

12.30

Скобелево

12.30

Устина

13.15

Храбрино

16.00

Цалапица

13.00

Ягодово

15.30

Дедово

12.30

16.10.2015

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК – ОБЩИНА РОДОПИ

09.10.2015

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден
 4. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 5. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК – Родопи от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид във формат excel, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 6. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 7. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 8. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 9. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК

Приложение№1

09.10.2015

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ЗАСТЪПНИЦИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Общинска избирателна комисия – Родопи уведомява всички регистрирани кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство на 25 октомври 2015 година, че в Решение №2113-МИ/11.09.2015 година на ЦИК са разписани условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Застъпници се регистрират в Общинска избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат Приложение№1. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Заместващи застъпници се регистрират чрез предложение по образец Приложение№69-МИ от изборните книжа, представени и на технически носител в електронен вид съгласно Приложение№ 2

16.09.2015

Съобщение

Във връзка за регистриране на кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, съобразно Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК  и с оглед коректно отразяване на данните на кандидатите и избягване на непълноти и грешки, е необходимо да се попълнят данните за всяка заявена кандидатска листа в електронен вид. Таблицата можете да изтеглите от тук.

10.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Родопи, Ви уведомява, че срокът за подаване на заявления за регистрация на партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК изтича в 18:00 часа на 14.09.2015г.

10.09.2015

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети", при съблюдаване на Решение №644-МИ от 05.08.2015г. на ЦИК и Решение №1637-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК.

Програмата може да изтеглите от тук.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

 • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

 • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения