Заседания

Заседание от дата 14.10.2015 от 09:30 часа.

Решения

№ 170– МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на партия КП ББЦ за промяна в състава на СИК 162600026 - с. Марково, община Родопи с вх. № 63 от 13.10.2015 г. На 13.10.2015 с вх. № 63 е постъпило заявление от Таня Атанасова Такева за промяна в състава на СИК 162600026 - с. Марково, община Родопи, както следва: В СИК 162600026 на мястото на Василка Рангелова Марджева с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменена с Величка Иванова Василева с ЕГН хххххххххх; С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 169– МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Костадин Иванов Иванов - упълномощен представител на партия НФСБ за промяна в състава на СИК 162600036 - с. Скобелево, община Родопи с вх. № 53 от 09.10.2015 г. На 09.10.2015 с вх. № 53 е постъпило заявление от Костадин Иванов Иванов за промяна в състава на СИК 162600036 - с. Скобелево, община Родопи, както следва: В СИК 162600036 на мястото на Иван Атанасов Петров с ЕГН хххххххххх –Председател, да бъде заменена с Снежана Христева Терзиева с ЕГН хххххххххх; С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка т. 5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 168–МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал подаден от Любомир Бойчев- представител на ПП „ГЕРБ“ за поставени агитационни материали в нарушение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община "Родопи" на територията на с.Ягодово и с.Крумово. Сигнал подаден от Юлия Атанасова- Вр.И.Д. кмет на кметство с.Крумово за поставени агитационни материали в нарушение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община "Родопи" на територията на с.Крумово На 13.10.2015 г. в 16:26 ч. и в 17:00 ч. в ОИК Родопи са постъпили сигнали заведени под N 20 и N 21 в регистъра за жалби и сигнали подаден от Любомир Бойчев- представител на ПП „ГЕРБ“ за поставени агитационни материали в нарушение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община "Родопи" на територията на с.Ягодово и с.Крумово и съответно от Юлия Атанасова- Вр.И.Д. кмет на кметство с.Крумово за поставени агитационни материали в нарушение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община "Родопи" на територията на с.Крумово. Съобразно издадена заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия Родопи на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Родопи:

№ 167–МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал подаден от Гергана Рахова- временно изпълняващ длъжността кмет на с. Марково за поставени агитационни материали в нарушение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община "Родопи" – Пловдив и сигнал от Таня Атанасова Такева – представител на местна коалиция „ФОРОР -Реформаторски блок, ВМРО - БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ” за поставени агитационни материали на сградата на младежки клуб в с.Марково. На 13.10.2015 г. в 10:15 ч. в ОИК Родопи е постъпил сигнал заведен под N 16 в регистъра за жалби и сигнали, подаден от Гергана Рахова- временно изпълняващ длъжността кмет на с. Марково за поставени агитационни материали на политическа партия „АБВ“ в нарушение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община "Родопи" – Пловдив. На 13.10.2015г.в 11:50 под N 18 в регистъра за жалби и сигнали, подаден от Таня Атанасова Такева – представител на местна коалиция „ФОРОР -Реформаторски блок, ВМРО - БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ” за поставени агитационни материали на сградата на младежки клуб в с.Марково в нарушение на Заповед 945/18.09.201г. на Кмета на община Родопи. След постъпване на сигналите, на 13.10.2015 г. Комисия в състав от двама членове на ОИК Родопи извърши проверка на територията на с.Марково, като констатира, че са поставени агитационни материали по стълбовете на ел. преносната мрежа, и по крайпътните дървета на партия АБВ, Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“, партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, партия АТАКА, партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – НФСБ, както и поставени агитационни материали на ПП „ГЕРБ“ за кандидат за кмет на община от вътрешната страна до входа в сградата на младежки клуб в с.Марково. Съобразно издадена заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т.1 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали върху сгради общинска собственост – кметства, училища, детски градински, читалища, пенсионерски клубове и др“ както и т. 2 „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия Родопи, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Родопи:

№ 166–МИ/НР / 14.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал подаден от Венета Вълкова- мл. експерт ОГС в кметство с. Златитрап за закачени с тел агитационни материали /плакати/ по стълбовете на ел. преносната мрежа на територията на с.Златитрап. На 13.10.2015 г. в 09:30ч. в ОИК Родопи е постъпил сигнал заведен под N 15 в регистъра за жалби и сигнали подаден от Венета Вълкова- мл. експерт ОГС в кметство с. Златитрап за закачени с тел агитационни материали /плакати/ по стълбовете на ел. преносната мрежа на територията на с.Златитрап на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ и ПП“ГЕРБ“ в нарушение на Заповед 945/18.09.2015г. на Кмета на община Родопи. След постъпване на сигнала, на 13.10.2015 г. Комисия в състав от двама членове на ОИК Родопи извърши проверка на територията на с.Златитрап, като констатира, че по стълбовете на ел. преносната мрежа на територията на с.Златитрап са поставени агитационни материали на Местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ и ПП“ГЕРБ“. Съобразно издадена заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия Родопи, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Родопи:

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения