№ 283 – МИ/НР / 17.11.2015

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

№ 282 – МИ/НР / 05.11.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

№ 281 – МИ/НР / 05.11.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

№ 280 – МИ/НР / 03.11.2015

ОТНОСНО : Избиране на общински съветник. На основание чл.87,ал.1,т.1 и т.24 във връзка с чл.458 от Изборния кодекс и чл.30, ал. 4, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и Решение на ОИК Родопи от 27.10.2015 г. , Общинската избирателна комисия,

№ 269– МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : : Жалба от Любомир Петров Бойчев - пълномощник на ППГЕРБ относно разпространение на ХАРТА – БСП, АБВ, ФОРОР в деня за размисъл в магазин за хранителни стоки в с. Първенец с управител Никола Болчинов Постъпила е жалба от Любомир Петров Бойчев - пълномощник на ПП ГЕРБ, заведена под номер 39/01.11.2015г., 07.15 часа в регистъра за жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Родопи, затова че в деня за размисъл – 31.10.2015г. в магазина на Никола Болчинов в с. Първенец се разпространява ХАРТА – БСП, АБВ, ФОРОР. Същата е била разпространявана и през седмицата. Към нея е приложено и копие от хартата. ОИК Родопи, след като се запозна подробно със съдържанието на подадената „Жалба“ и приложението към нея установи следното: „Харта за стабилно и ефективно местно самоуправление в община Родопи“ не представлява агитационен материал по смисъла за закона, тъй като в нея не се съдържа призив за подкрепа или неподкрепа за определен кандидат , партия, коалиция или инициативен комитет по смисъла на параграф 1 т.17 от ДР на Изборния кодекс. Същата не отговаря и на изискванията, посочени в разпоредбата на чл. 183, ал.2 ИК - „Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле“. Предвид на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.22 от Изборния Кодекс Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 268 – МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на „Реформаторски блок“ за промяна в СИК 1626000028 – с.Марково, община „Родопи“ с Вх.№ 187/01.11.15г. На 01.11.2015 г. с Вх. № 187 е постъпило заявление Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на „Реформаторски блок“ за промяна в СИК 1626000028 – с.Марково, община „Родопи“, както следва: В СИК 1626000028 Ралица Цветанова Куталска, с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменен с Ивайло Стоянов Николов с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 267 – МИ/НР / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на ББЦ за промяна в СИК 1626000029 – с.Оризари, община „Родопи“ с Вх.№ 183/31.10.15г. На 31.10.2015 г. с Вх. № 183 е постъпило заявление Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на ББЦ за промяна в СИК 1626000029 – с.Оризари, община „Родопи“, както следва: В СИК 1626000029 Асен Георгиев Иванов, с ЕГН хххххххххх – Зам.-Председател, да бъде заменен с Милка Стойнова Пътева с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 266 – МИ/НР / 31.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на Реформаторски блок за промяна в СИК 1626000042 – с.Цалапица, община „Родопи“ и СИК 1626000045 - с.Цалапица с Вх. № 180 от 31.10.2015г. На 31.10.2015 г. с Вх. № 180 е постъпило заявление от Васил Иванов Гюрдиев за промяна в състава на в СИК 1626000042 – с.Цалапица, община „Родопи“ и СИК 1626000045 - с.Цалапица, както следва: В СИК 1626000042 Гергана Василева Бимбалова, с ЕГН хххххххххх – Зам.-Председател, да бъде заменен с Милан Славейков Въчков с ЕГН хххххххххх. В СИК 1626000045 Веселина Коста Архондаки-Рудова, с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменен с Рангел Дианов Дешев с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 265– МИ/НР / 30.10.2015

ОТНОСНО : Жалба от Димитър Иванов Стефанов в качеството си на кандидат за общински съветник от квотата на ПП „АБВ“ с вх. № 38 от 30.10.2015 г.. Постъпила е Жалба от Димитър Иванов Стефанов в качеството си на кандидат за общински съветник от квотата на ПП „АБВ“ регистрирана в регистъра за постъпили жалби и сигнали на ОИК Родопи с вх. № 38 от 30.10.2015 г в 09:42 часа. В жалбата бланкетно е изложен мотив и съмнение, че „бюлетините не са преброени коректно и протоколите не са попълнени с верни данни в графа преференции“. Жалбоподателя моли ОИК Родопи да отвори чувалите с бюлетините за местните избори за кмет на Община/ кмет на кметство и общински съветници на 25.10.2015 г., както и да бъде извършено повторно преброяване на вота за общински съветници от ПП „АБВ“ в преференция N 15 на СИК за следните населени места: с. Храбрино – 162600040; с. Марково- 162600026; 162600027;162600028; с. Първенец – 162600030; 162600031; 162600032; 162600033; 162600034; с. Извор – 162600018; ОИК Родопи след преглед на съдържанието на подадената „Жалба“ приема, че в същата не е посочено кое решение на ОИК Родопи се обжалва или оспорва. Доколкото може да бъде отнесена същата към хипотезата на чл. 459, ал. 1 от ИК, ОИК Родопи приема, че не е компетентна да се произнася по подобен вид жалба / сигнали, ето защо: на основание чл. 87, ал. 1, т. 34, чл. 459, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с Писмо от 29 октомври 2015 г. заведено в ОИК Родопи с N 170 от 30.10.2015 г., Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 264 – МИ/НР / 30.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на к-я „БСП Лява България“ за промяна в СИК 16260000041 – с.Цалапица, община „Родопи“ с Вх. № 178 от 30.10.2015 год. На 30.10.2015 год. с Вх. № 178 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова промяна в състава на СИК 16260000041 – с. Цалапица, община „Родопи“, както следва: В СИК 16260000041 Петя Христакева Петрова, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменен с Мария Николова Манова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 263 – МИ/НР / 30.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на к-я „БСП Лява България“ за промяна в СИК 1626000004 – с. Брани поле, община „Родопи“ с Вх. № 174 от 30.10.2015 год. На 30.10.2015 год. с Вх. № 174 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова промяна в състава на СИК 1626000004 – с. Брани поле, община „Родопи“, както следва: В СИК 1626000004 Златозар Рангелов Матев, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменен с Цветанка Василева Тошева с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 262 – МИ/НР / 30.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на КП ББЦ за промяна в СИК 1626000033 – с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 173 от 30.10.2015 год. и от Иванка Петкова Петкова – упълномощен представител на к-я „БСП Лява България“ за промяна в СИК 1626000033 – с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 177 от 30.10.2015 год. На 30.10.2015 год. с Вх. № 173 е постъпило заявление от Таня Атанасова Такева промяна в състава на СИК 1626000033 – с. Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 1626000033 Димитрина Михайлова Шишкова, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменен с Виолина Михайлова Шишкова с ЕГН хххххххххх. На 30.10.2015 год. с Вх. № 177 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова промяна в състава на СИК 1626000033 – с. Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 1626000033 Невена Костадинова Малинова, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменен с Весела Иванова Радинова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 261– МИ/НР / 30.10.2015

ОТНОСНО : : поправка на техническа грешка в Решение № 260 – МИ/НР от 29.10.2015г. на ОИК –Родопи. Общинска избирателна комисия Родопи служебно констатира, че е допусната техническа грешка в Решение № 260 – МИ/НР от 29.10.2015г. на ОИК –Родопи. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 260 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600003 – с. Бойково, община „Родопи“ с Вх. № 169 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600003 – с. Бойково, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600003 Тихомир Иванов Тотев, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Анета Петрова Аргирова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 259 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600041 и СИК 162600045 – с. Цалапица, община „Родопи“ с Вх. № 169 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600041 – с. Цалапица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600041 Петър Гурков Динков, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Нонка Трендафилова Чушева с ЕГН хххххххххх. На 29.10.2015 год. с Вх. № 169 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600045 – с. Цалапица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600045 Васил Петров Ламбов, с ЕГН хххххххххх –Председател, да бъде заменен с Радка Аргилова Стефанова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 258 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Таня Атанасова Такева - упълномощен представител на КП ББЦ за промяна в СИК 162600001 – с. Белащица, община „Родопи“ с Вх. № 168 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 168 е постъпило заявление от Таня Атанасова Такева промяна в състава на СИК 162600001 – с. Белащица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600001 Радослав Костадинов Пиронков, с ЕГН хххххххххх –Член, да бъде заменен с Ася Красимирова Найденова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 257 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Костадин Иванов Иванов - упълномощен представител на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - НФСБ за промяна в състава на СИК 162600035 – с. Ситово, община „Родопи“ с Вх. № 164 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 164 е постъпило заявление от Костадин Иванов Иванов за промяна в състава на СИК 162600035 – с. Ситово, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600035 Красимир Христов Дафов, с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменена с Румяна Атанасова Николова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 256 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600050 – с. Ягодово, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600050 – с. Ягодово, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600050 Янка Василева Рангелова, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Маргарита Рангелова Панайотова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 255 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600023 – с. Крумово, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600023 – с. Крумово, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600023 Костадин Нанков Илиев, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Елена Иванова Грозданова с ЕГН хххххххххх С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 254 – МИ/НР / 29.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК 162600029 – с. Оризари, община „Родопи“ с Вх. № 162 от 29.10.2015 год. На 29.10.2015 год. с Вх. № 162 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600029 – с. Оризари, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600029 Димитрина Иванова Добрева, с ЕГН хххххххххх –Председател, да бъде заменена с Ефтимия Василева Моллова с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения