Заседания

Заседание от дата 16.10.2015 от 17:00 часа.

Решения

№ 183– МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на коалиция Реформаторски блок за промяна в състава на СИК 162600026 - с. Марково, община Родопи с вх. № 76 от 15.10.2015 г. На 15.10.2015 с вх. № 76 е постъпило заявление от Васил Иванов Гюрдиев за промяна в състава на СИК 162600026 - с. Марково община Родопи, както следва: В СИК 162600026 на мястото на Цветан Димитров Кирекчийски с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Лучко Атанасов Спиров с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 182– МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на коалиция Реформаторски блок за промяна в състава на СИК 162600048 - с. Ягодово, община Родопи с вх. № 76 от 15.10.2015 г. На 15.10.2015 с вх. № 76 е постъпило заявление от Васил Иванов Гюрдиев за промяна в състава на СИК 162600048 - с. Ягодово община Родопи, както следва: В СИК 162600048 на мястото на Йорданка Рангелова Харизанова с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Пепа Вангелова Асенова с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 181– МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на коалиция Реформаторски блок за промяна в състава на СИК 162600023 - с. Крумово, община Родопи с вх. № 76 от 15.10.2015 г. На 15.10.2015 с вх. № 76 е постъпило заявление от Васил Иванов Гюрдиев за промяна в състава на СИК 162600023 - с. Крумово община Родопи, както следва: В СИК 162600023 на мястото на Милена Янкова Коларова с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменена с Наталия Никова Атанасова с ЕГН хххххххххх – Секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 180 МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал от Петя Иванова Николова – жител на с. Устина с твърдения за посещение от Пламен Димитров Спасов - кандидат за кмет на Община „Родопи” в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., в административната сграда на Община „Родопи”. На 15.10.2015 г. в 16:50 часа в ОИК „Родопи“ по електронна поща е постъпил сигнал заведен под № 26 в регистъра за жалби и сигнали. Същият е подаден от Петя Иванова Николова – жител на с. Устина, от e-mail адрес: [email protected], като освен посоченото име и населено място не е посочен адрес на лицето подаващо сигнала. Лицето излага твърдения, че преди да влезне в сградата на Община „Родопи“ е видяло, че на служебният паркинг ползващ се от Община Родопи е спрял „служебният автомобил на Община Родопи, марка „Ауди“ S8“ и от него е излязъл лицето Пламен Спасов. В твърденията за извършеното посещение от страна на лицето Пламен Спасов – Кандидат за кмет на Община Родопи, подаващият сигнала е изложил лични впечатления, а именно, че кандидатът за кмет е посетил Община Родопи и използва бившия си кабинет „все едно е действащ кмет“. По отношение на твърдението за посещение на лицето Пламен Спасов – Кандидат за кмет на Община Родопи в административната сграда на Община Родопи, ОИК Родопи се е произнесла с Решение N 147 – МИ/НР от 02.10.2015 г. за постановяването на което е изискана „Информация“ от Таня Бочукова - И.Д. Кмет на Община „Родопи” постъпила в ОИК Родопи с вх. № 32 от 01.10.2015 г., в което се твърди че г-н Пламен Спасов с молба от 18.09.2015 г. е в законоустановен отпуск, считано от 22.09.2015 г. и със Заповед № 976 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи” е определено, че И. Д. Кмет на Общината е Таня Бочукова, като същата ще изпълнява функциите на Кмет за периода от 23.09.2015 г. до обявяване на резултатите от изборите като от посочената в заповедта дата единствено тя и само тя осъществява функциите на Кмет на Община Родопи. Доколкото в изложеният сигнал се съдържат лични впечатления и твърдения за закононарушения (без същите да бъдат изрично конкретизирани) ОИК Родопи следва да определи, налице ли е нарушение на Изборния кодекс. Ето защо на 16.10.2015 г. с писмо изх. N 82/16.10.2015 г. е изискана информация от Община Родопи относно ползването от регистрирания кандидат за кмет на Община Родопи – Пламен Димитров Спасов на служебен автомобил АУДИ S8, както и ползването от същия на служебния паркинг на общината. В същия ден е постъпил отговор - „Информация“ с вх. N 82 от 16.10.2015 г. от И.Д. Кмет на Община Родопи – Таня Бочукова с която се заявява, че: „Община Родопи не притежава в собственост автомобил марка АУДИ S8, нито има каквито и да било права върху автомобил с тази марка на друго правно основание.“. Заявено е и че „регистрирания кандидат за Кмет на Община Родопи г-н Пламен Спасов считано от датата на ползване от него страна на законоустановен отпуск за участие в местните избори, не е ползвал и не ползва никакъв служебен автомобил на Община Родопи “. Предвид постъпилата информация, Общинска избирателна комисия Родопи счита, че не може на база изследваните фактически обстоятелства, както и на база лични впечатления на подаващия сигнала, да направи обоснован извод за нарушение на Изборния Кодекс. Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Родопи.

№ 179–МИ/НР / 16.10.2015

ОТНОСНО : Сигнално писмо подадено от Румяна Благоева Бръскова – изпълняваща длъжността Кмет на с. Цалапица за неспазване на Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи. На 16.10.2015 г. в 12:48 часа в ОИК „Родопи“ е постъпило сигнално писмо заведено под № 27 в регистъра за жалби и сигнали от Румяна Благоева Бръскова – изпълняваща длъжността Кмет на с. Цалапица с твърдения за неспазване на Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи относно регламентираните места за поставяне на агитационни материали от ПП „АБВ“, местна коалиция:“ФОРОР – Реформаторски блок, ВМРО – БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ“ и ПП „Атака“ на територията на с. Цалапица. Към депозирания сигнал е приложен и снимков материал подкрепящ твърдените по-горе обстоятелства. Очевидно от приложения снимков материал, агитационните материали са поставени на стълбове от електро преносната мрежа и дървета на територията на с. Цалапица, поради което ОИК Родопи не счита за необходимо да бъде извършвана проверка от членове на ОИК Родопи на обстоятелства по подаденият сигнал с който е сезирана. Съобразно издадена Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“ са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо на основание, Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения