Заседания

Заседание от дата 01.11.2015 от 06:00 часа.

Решения

№ 269– МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : : Жалба от Любомир Петров Бойчев - пълномощник на ППГЕРБ относно разпространение на ХАРТА – БСП, АБВ, ФОРОР в деня за размисъл в магазин за хранителни стоки в с. Първенец с управител Никола Болчинов Постъпила е жалба от Любомир Петров Бойчев - пълномощник на ПП ГЕРБ, заведена под номер 39/01.11.2015г., 07.15 часа в регистъра за жалби и сигнали на Общинска избирателна комисия Родопи, затова че в деня за размисъл – 31.10.2015г. в магазина на Никола Болчинов в с. Първенец се разпространява ХАРТА – БСП, АБВ, ФОРОР. Същата е била разпространявана и през седмицата. Към нея е приложено и копие от хартата. ОИК Родопи, след като се запозна подробно със съдържанието на подадената „Жалба“ и приложението към нея установи следното: „Харта за стабилно и ефективно местно самоуправление в община Родопи“ не представлява агитационен материал по смисъла за закона, тъй като в нея не се съдържа призив за подкрепа или неподкрепа за определен кандидат , партия, коалиция или инициативен комитет по смисъла на параграф 1 т.17 от ДР на Изборния кодекс. Същата не отговаря и на изискванията, посочени в разпоредбата на чл. 183, ал.2 ИК - „Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле“. Предвид на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.22 от Изборния Кодекс Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 268 – МИ/НР / 01.11.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на „Реформаторски блок“ за промяна в СИК 1626000028 – с.Марково, община „Родопи“ с Вх.№ 187/01.11.15г. На 01.11.2015 г. с Вх. № 187 е постъпило заявление Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на „Реформаторски блок“ за промяна в СИК 1626000028 – с.Марково, община „Родопи“, както следва: В СИК 1626000028 Ралица Цветанова Куталска, с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменен с Ивайло Стоянов Николов с ЕГН хххххххххх. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения