Общинска избирателна комисия Родопи


РЕШЕНИЕ
№ 200-МИ
Родопи, 21.12.2023

ОТНОСНО: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

В Общинската избирателна комисия Родопи, област Пловдив е постъпила жалба /сигнал/, регистрирана с вх. № 13/20.12.2023 г. в Регистъра за жалби и сигнали от Валери Тодоров Канев. В сигнала се навеждат твърдения за наличие на несъвместимост по смисъла на ЗМСМА на действащия кмет на с. Брестник, общ. Родопи Кръстю Чунчуков. Същият е регистриран като едноличен търговец и е член на управителен орган на (УС) на Кооперация Саморазвитие.

При извършена справка в електронните регистри към Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ се установи:

-           КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ ЧУНЧУКОВ е регистриран като физическо лице – търговец с правноорганизационна форма – едноличен търговец, както следва: ЕТ "КРЪСТЮ ЧУНЧУКОВ", ЕИК 830177174, със седалище и адрес: гр. Смолян, ул. Д. Благоев № 18, вх. А, ет. 2, ап. 4.

-           КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ ЧУНЧУКОВ е вписан като член на управителния съвет на Кооперация "САМОРАЗВИТИЕ", ЕИК 825225361, със седалище и адрес: обл. Пловдив, общ. Родопи,  с. Брестник.

-           КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ ЧУНЧУКОВ е вписан като едноличен собственик на капитала на "Чунчуков" ЕООД, ЕИК 207579192, със седалище и адрес: с. Брестник, ул. Райна Княгиня № 1

Служебно известно на ОИК е, че КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ ЧУНЧУКОВ е обявен за кмет на с. Брестник при проведените местни избори през 2023г., като на 08.11.2023г. същият е положил клетва и е встъпил в длъжност, както и че до момента ОИК Родопи не е уведомена за предприетите действия от страна на г-н Чунчуков за прекратяване на несъвместимите дейности по смисъла на чл.41 от ЗМСМА.

С оглед установяване на всички съставомерни факти и обстоятелства относно соченото нарушение и предприемане на съответните действия от страна на ОИК Родопи, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, т.34 от ИК във връзка с чл.42, ал.3 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Родопи, област Пловдив,

Р Е Ш И:

 1. Да се изиска писмено информация и да се даде възможност на кмета на с. Брестник КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ ЧУНЧУКОВ да изложи становище по случая.
 2. Да се изиска от Председателя на Общински съвет Родопи информация дали КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ ЧУНЧУКОВ, като действащ кмет на с. Брестник, е подал уведомление на осн. чл.41, ал.3 от ЗМСМА, както и да предостави копие от документа, ако такъв е наличен.
 3. Да се изиска удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ за следните юридически лица: ЕТ "КРЪСТЮ ЧУНЧУКОВ", ЕИК 830177174; Кооперация "САМОРАЗВИТИЕ", ЕИК 825225361 и "Чунчуков" ЕООД, ЕИК 207579192.
 4. Да се изиска от Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ копие от приложените документи към подадено заявление А7 с вх.№ 20231213112956 по партидата на Кооперация "САМОРАЗВИТИЕ", ЕИК 825225361.
 5. Да се изиска информация от Комисия за противодействие на корупцията - информация за извършени проверки по отношение на КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ ЧУНЧУКОВ след 08.11.2023г., както и да се изиска копие от подадената от кмета декларация за имуществени интереси част 1 – лист 6 – информацията, касаеща участието на лицето в търговски дружества и прехвърлянето на дялове от такива.
 6. Да се изиска информация от Кооперация "САМОРАЗВИТИЕ", ЕИК 825225361 относно действащия състав на УС на Кооперацията, копие от последния протокол на ОС на Кооперацията, касаещ състава на УС, както и дневен ред от последното проведеното събрание и предстоящо такова (ако има насрочено) на ОС.
 7. Да се изиска информация от деловодството на Община Родопи има ли входирани документи адресирани до Общинска избирателна комисия Родопи и ако има такива да се предоставят.
 8. Да се изиска информация от ГРАО на община Родопи за лицето Валери Тодоров Канев относно актуален адрес.
 9. След постъпване на изисканата информация да се насрочи заседание на ОИК Родопи в срок до 3 дни от постъпването на последния материал, при което комисията да се произнесе по жалбата /сигнал/.

Председател: Радослав Йорданов Митев

Секретар: Радостин Любомиров Семерджиев

* Публикувано на 21.12.2023 в 19:07 часа

Календар

Решения

 • № 200-МИ / 21.12.2023

  относно: Жалба /сигнал/ от Валери Тодоров Канев относно несъвместимост на кмета на с. Брестник, общ. Родопи, заведена с вх. № 13/20.12.2023 г.

 • № 12-МР / 17.12.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването от произведения на 17.12.2023 г. местен референдум в с. Белащица, Община Родопи с въпрос: 1. „Искате ли с.Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“

 • № 11-МР / 17.12.2023

  относно: Обявяване на край на изборния ден след приключване на гласуването в местния референдум в с. Белащица, община Родопи с въпрос: „Искате ли с. Белащица запазвайки статута си на село да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?“.

всички решения