Заседания

Заседание от дата 20.10.2015 от 17:00 часа.

Решения

№ 198–МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Протоколно решение на ЦИК от 19.10.15г., с изпратен по компетентност сигнал с вх.№ МИ-11-98/15.10.15г. от Таня Такева – представител на местна коалиция „ФОРОР – РБ, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ за проследяване изпълнението на Решения № 166-МИ/НР и № 167-МИ/НР от 14.10.15г. На 20.10.2015г. в 09.15ч. на е-mail на ОИК-Родопи е получено Протоколно решение на ЦИК от 19.10.15г., с изпратен по компетентност сигнал с вх.№ МИ-11-98/15.10.15г. от Таня Такева – представител на местна коалиция „ФОРОР – РБ, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ за проследяване изпълнението на Решения № 166-МИ/НР и № 167-МИ/НР от 14.10.15г. В сигнала е цитирано, че работниците по кметства тенденциозно и целенасочено премахват единствено и само предизборни плакати местна коалиция „ФОРОР – РБ, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ. Също така се твърди, че ОИК-Родопи не упражнява достатъчен контрол по изпълнението на своите решения. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, на основание чл.87, ал.1, т.1 Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 197–МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Сигнал, изпратен от Гергана Рахова– временно изпълняваща длъжността Кмет на с. Марково за неспазване на Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи при поставяне на агитационни материали. На 20.10.2015г. в 15.40 по пощата на хартия е получен сигнал заведен под № 31 в регистъра за жалби и сигнали от Гергана Рахова – временно изпълняваща длъжността Кмет на с. Марково с твърдения за неспазване на Заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи относно места за поставяне на агитационни материали. Към депозирания сигнал е приложен и снимков материал, подкрепящ изложените по-горе обстоятелства, а именно: поставени агитационни материали на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ по стълбовете на уличната ел. мрежа и по дървета, както и поставен агитационен материал на ПП „Български демократически форум“ по дърветата. Очевидно от приложения снимков материал, агитационните материали са поставени на стълб от електропреносната мрежа и дървета на територията на с. Марково, поради което ОИК Родопи не счита за необходимо да бъде извършвана проверка от членове на ОИК Родопи на обстоятелства по подаденият сигнал, с който е сезирана. Съобразно издадена Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“ са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, като изрично в т. 2 от горе цитираната заповед е „забранено поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа“. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо на основание, Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 196 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Пламен Кабаков - упълномощен представител на коалиция Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО-БНД за промяна в състава на СИК 162600037- с. Устина, община „Родопи“ с Вх. № 102 от 19.10.2015 г. На 19.10.2015 год. с Вх. № 102 е постъпило заявление от Пламен Кабаков за промяна в състава на СИК 162600037- с. Устина, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600037 на мястото на Едуард Златанов Рибаров с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменен с Алина Атанасова Пехливанова с ЕГН хххххххххх – Секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 195 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия БСП за промяна в състава на СИК 162600044 и СИК 162600045 - с. Цалапица, община „Родопи“ с Вх. № 107 от 20.10.2015 г. На 20.10.2015 год. с Вх. № 107 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600044 и СИК 162600045 - с. Цалапица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600044 на мястото на Петър Иванов Динков с ЕГН ххххххххххх – Член, да бъде заменен с Милен Рангелов Вълчинов с ЕГН ххххххххххх – Член. В СИК 162600045 на мястото на Запрянка Стоянова Дончева с ЕГН ххххххххххх – Зам-председател, да бъде заменен с Петър Димитров Динков с ЕГН ххххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 194 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия БСП за промяна в състава на СИК 162600031 и СИК 162600033 - с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 107 от 20.10.2015 г. На 20.10.2015 год. с Вх. № 107 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600031 и СИК 162600033 - с. Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600031 на мястото на Лиляна Георгиева Калоферова с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменен с Елена Михайлова Митева с ЕГН хххххххххх – Секретар. В СИК 162600033 на мястото на Елена Михайлова Митева с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Невена Костадинова Малинова с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 193 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия БСП за промяна в състава на СИК 162600029 - с. Оризари, община „Родопи“ с Вх. № 107 от 20.10.2015 г. На 20.10.2015 год. с Вх. № 107 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600029 - с. Оризари, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600029 на мястото на Лиляна Петрова Чочева с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменен с Катя Трайкова Фиркова с ЕГН хххххххххх – Секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 192 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на партия БСП за промяна в състава на СИК 162600003- с. Бойково, община „Родопи“ с Вх. № 107 от 20.10.2015 г. На 20.10.2015 год. с Вх. № 107 е постъпило заявление от Иванка Петкова Петкова за промяна в състава на СИК 162600003- с. Бойково, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600003 на мястото на Цвятко Георгиев Илчовски с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменен с Димитър Стефанов Мазев с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 191 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок“ за промяна в състава на СИК 162600001- с. Белащица, община „Родопи“ с Вх. № 99 от 19.10.2015 г. На 19.10.2015 год. с Вх. № 99 е постъпило заявление от Васил Иванов Гюрдиев за промяна в състава на СИК 162600001- с. Белащица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600001 на мястото на Цветелина Николаева Петкова с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменен с Мария Юриева Божкова с ЕГН хххххххххх – Секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 190–МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г. Във връзка с изпълнение на общите принципи на Изборния кодекс за осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване волята на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове и гласоподавателите в националния референдум на 25 октомври 2015 г. и на основание чл. 87, ал. 1 т.1 и 2 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК и във връзка с § 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС Общинска избирателна комисия Родопи

№ 189 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Неази Азис Таир - упълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промяна в състава на СИК 162600005- с. Брани поле, община „Родопи“ с Вх. № 94 от 17.10.2015 г. На 17.10.2015 год. с Вх. № 94 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в състава на СИК 162600005 - с. Брани поле, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600005 на мястото на Сибел Тургай Алиева с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменен с Кадрие Абдурахимова Османова с ЕГН хххххххххх – член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 188 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Неази Азис Таир - упълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промяна в състава на СИК 162600031 и СИК 162600034 - с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 91 от 16.10.2015 г. На 16.10.2015 год. с Вх. № 91 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в състава на СИК 162600031 и СИК 162600034 - с. Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600031 на мястото на Снежана Велкова Стефанова с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменен с Мая Петрова Ковачева с ЕГН хххххххххх – член; В СИК 162600034 на мястото на Румяна Руменова Гавазова с ЕГН хххххххххх – Председател, да бъде заменена със Снежана Велкова Стефанова с ЕГН хххххххххх – Председател. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 187 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Неази Азис Таир - упълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промяна в състава на СИК 162600025- с. Лилково, община „Родопи“ с Вх. № 91 от 16.10.2015 г. На 16.10.2015 год. с Вх. № 91 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в състава на СИК 162600025 - с. Лилково, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600025 на мястото на Асан Мюмюн Хасанов с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменен с Валентин Тодоров Кабамитов с ЕГН хххххххххх – Секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 186 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Неази Азис Таир - упълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промяна в състава на СИК 162600013 и СИК 162600014 - с. Брестник, община „Родопи“ с Вх. № 91 от 16.10.2015 г. На 16.10.2015 год. с Вх. № 91 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в състава на СИК 162600013 и СИК 162600014 - с. Брестник, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600013 на мястото на Албена Христова Полизова с ЕГН хххххххххх –член, да бъде заменен с Борис Каменов Костов с ЕГН хххххххххх – член; В СИК 162600014 на мястото на Христо Трайков Полизов с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменена с Камен Каменов Костов с ЕГН хххххххххх – член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 185 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Неази Азис Таир - упълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промяна в състава на СИК 162600009 и СИК 162600011 - с. Брестовица, община „Родопи“ с Вх. № 91 от 16.10.2015 г. На 16.10.2015 год. с Вх. № 91 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в състава на СИК 162600009 и СИК 162600011 - с. Брестовица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600009 на мястото на Ангел Славчев Ламбов с ЕГН хххххххххх –член, да бъде заменен с Христо Славчев Ламбов с ЕГН хххххххххх – член; В СИК 162600011 на мястото на Васил Ангелов Марчев с ЕГН хххххххххх – Секретар, да бъде заменена с Атанас Милков Ковачев с ЕГН хххххххххх – Секретар. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

№ 184 – МИ/НР / 20.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Неази Азис Таир - упълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промяна в състава на СИК 162600001 и СИК 162600002 - с. Белащица, община „Родопи“ с Вх. № 91 от 16.10.2015 г. На 16.10.2015 год. с Вх. № 91 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в състава на СИК 162600001 и СИК 162600002 - с. Белащица, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600001 на мястото на Екатерина Василева Петрова с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменен с Христо Трайков Полизов с ЕГН хххххххххх – член; В СИК 162600002 на мястото на Алтънка Димитрова Гайдарова с ЕГН хххххххххх – Заместник председател, да бъде заменена с Албена Христова Полизова с ЕГН хххххххххх – Заместник председател; В СИК 162600002 на мястото на Николина Николова Матанска с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменена със Златка Петрова Илиева с ЕГН хххххххххх – член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения