Заседания

Заседание от дата 22.10.2015 от 17:00 часа.

Решения

№ 222–МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Постъпил сигнал подаден от Георги Василев Ташев – регистриран и предложен, като кандидат за Кмет на Община Родопи от ПП „Обединени земеделци“ за разлепени/поставени агитационни материали от ПП„Земеделски Съюз Александър Стамболийски“ върху други такива на други партии и въвеждане в заблуждение на Избирателите. На 22.10.2015 г. в 16:30 ч. на електронната поща в ОИК Родопи е постъпил сигнал заведен под вх. N 33 в регистъра за жалби и сигнали, подаден от Георги Василев Ташев – регистриран и предложен, като кандидат за Кмет на Община Родопи от ПП „Обединени земеделци“за разлепени/поставени агитационни материали от ПП„Земеделски Съюз Александър Стамболийски“ върху други такива на други партии и въвеждане в заблуждение на Избирателите. Към подадения сигнал са приложени 5 броя снимки, онагледяващи подадения сигнал. След преглед на снимковият материал се установява, че на две от приложените снимки е налице поставяне на агитационни материали на автобусна спирка. Съобразно издадена заповед N 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община Родопи са определени места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, където изрично е визирано, че определените места за поставяне на агитационни материали са „На автобусни спирки и информационни табла“. Предвид изложеното не е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс. От множеството налепени един върху друг агитационни материали ОИК Родопи не може да установи, кой е поставен първоначално, както и кой агитационен материал е залепен върху вече съществуващ такъв, очевидно само поставеният агитационен материал на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ се вижда в цялост и води до извода, че е залепен последен и е заличил поставените под него агитационни материали. По този начин е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от ИК съобразно, която се забранява унищожаването и заличаване на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден “. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия Родопи, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс, съобразно, който: се забранява унищожаването и заличаване на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден“, ето защо на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, Общинска Избирателна комисия - Родопи:

№ 221–МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, внесено от Иван Георгиев Стоилов, ЕГН xxxxxxxxxx като пълномощник на Петя Ставрева Ставрева, ЕГН xxxxxxxxxx за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 11 на 22.10.2015 год. в 12:00 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Пълномощно № 0073 от 08.09.2015 г. - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат-флашка. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 46 броя застъпници от приложения списък партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 220–МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим общински съветник, заявено от Иван Стоянов Томов, ЕГН xxxxxxxxxx – представляващ инициативния комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 09 на 22.10.2015 год. в 11:25 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 5 броя застъпници от приложения списък на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г.. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 219–МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с. Първенец в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с. Първенец, заявено от Мария Иванова Томова, ЕГН xxxxxxxxxx – представляващ инициативния комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 10 на 22.10.2015 год. в 11:30 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 2 броя застъпници от приложения списък на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за кмет на кметство с. Първенец. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 218 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Избор на специалист експерт и технически сътрудник на ОИК-Родопи. На основание чл. 78 от ИК и Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.15г. на ЦИК Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 217 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Неази Азис Таир - упълномощен представител на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за промяна в състава на СИК 162600031 - с. Първенец, община „Родопи“ с Вх. № 123 от 21.10.2015 год. На 21.10.2015 год. с Вх. № 123 е постъпило заявление от Неази Азис Таир за промяна в състава на СИК 162600031 - с. Първенец, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600031 Мая Петрова Ковачева, с ЕГН xxxxxxxxxx – Член, да бъде заменена с Минка Тодорова Митева с ЕГН xxxxxxxxxx – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 216 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Васил Иванов Гюрдиев - упълномощен представител коалиция „Реформаторски блок“ за промяна в състава на СИК 162600004 - с. Брани поле, община „Родопи“ с Вх. № 130 от 22.10.2015 год. На 22.10.2015 год. с Вх. № 130 е постъпило заявление от Васил Иванов Гюрдиев за промяна в състава на СИК 162600004 - с. Брани поле, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600004 Румяна Иванова Димитрова, с ЕГН хххххххххх – Член, да бъде заменена с Елена Йорданова Каратодорова с ЕГН хххххххххх – Член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 215 – МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител ПП ГЕРБ – „Родопи“ за промяна в състава на СИК 162600038 - с. Устина, община „Родопи“ с Вх. № 120 от 21.10.2015 год. На 21.10.2015 год. с Вх. № 120 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600038 - с. Устина, община „Родопи“, както следва: В СИК 162600038 Цвятко Димитров Богатинов, с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменена с Георги Златанов Стоимиров с ЕГН хххххххххх – член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – „Родопи“

№ 214– МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител ПП ГЕРБ - Родопи за промяна в състава на СИК 162600050 и СИК 162600051 - с. Ягодово, община Родопи с вх. № 120 от 21.10.2015 г. На 21.10.2015 с вх. № 120 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600050 и СИК 162600051 - с. Ягодово, община Родопи, както следва: В СИК 162600050: Люба Тодорова Димитрова, с ЕГН хххххххххх – член, да бъде заменена с Янка Василева Рангелова с ЕГН хххххххххх – член. В СИК 162600051: Павлина Запрянова Начева, ЕГН хххххххххх – Председател да бъде заменена с Люба Тодорова Димитрова, с ЕГН хххххххххх С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 213– МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Предложение от Любомир Петров Бойчев - упълномощен представител ПП ГЕРБ - Родопи за промяна в състава на СИК 162600010, СИК 162600012 - с. Брестовица, община Родопи с вх. № 120 от 21.10.2015 г. На 21.10.2015 с вх. № 120 е постъпило заявление от Любомир Петров Бойчев за промяна в състава на СИК 162600010 и СИК 162600012 - с. Брестовица, община Родопи, както следва: В СИК 162600010: Светлана Йорданова Букова, с ЕГН xxxxxxxxxx – Председател, да бъде заменена с Петър Димитров Цанков с ЕГН xxxxxxxxxx – Председател. Петър Димитров Цанков с ЕГН xxxxxxxxxx – член се заменя с Димитър Боянов Праматаров, ЕГН xxxxxxxxxx – член В СИК 162600012: Кънчо Асенов Ламбов, ЕГН xxxxxxxxxx – Председател се заменя с Росица Димитрова Попова, ЕГН xxxxxxxxxx – председател. Димитър Боянов Праматаров, ЕГН xxxxxxxxxx – член се заменя с Кънчо Асенов Ламбов, ЕГН xxxxxxxxxx член. С оглед изложеното по-горе на основание чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с т. 5 от същият, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Родопи

№ 212– МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 126-МИ/НР от 29 септември 2015 г. на ОИК –Родопи. Постъпило е предложение от Любомир Петров Бойчев – орг.секретар на ПП ГЕРБ Родопи с вх. № 120/21.10.15г. , относно корекция на презимето на секретаря на СИК 16 26 0009 в с. Брестовица – Даниела Любенова Кадийска На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Родопи

№ 211–МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Жалба на ПП ГЕРБ относно налепени плакати на кандидата за кмет на община и за кмет на кметство от БСП в с. Първенец в нарушение на Заповед 945/18.09.2015г. на Кмета на община Родопи. На 21.10.2015г. в 15.12ч. на място в ОИК-Родопи е представена жалба от Любомир Бойчев – орг. секретар на ПП ГЕРБ Родопи, с входящ N 32/ 21.10.2015г. Към жалбата е приложен снимков материал В жалбата се твърди, че в с. Първенец има налепени плакати на кандидата за кмет на община и за кмет на кметство от БСП в с. Първенец в нарушение на Заповед 945/18.09.2015г. на Кмета на община Родопи. Видно от изпратения по e-mail снимков материал – действително са поставени агитационни материали на Българска социалистическа партия по електрическите стълбове. Предвид гореизложеното Общинска избирателна комисия „Родопи“, приема, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, съобразно, който: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета места“, ето защо и на основание, Заповед № 945 от 18.09.2015 г. на Кмета на Община „Родопи“, чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 186, ал. 1 във вр. с чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - „Родопи“:

№ 210–МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на политическа партия АТАКА в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на политическа партия АТАКА, заявено от Славка Георгиева Диманова, ЕГН хххххххххх – пълномощник на Магдалена Ламбова Ташев за участие в изборите за Кмет на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 08 на 21.10.2015 год. в 16:08 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 17 / седемнадесет / броя застъпници от приложения списък на политическа партия АТАКА. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

№ 209–МИ/НР / 22.10.2015

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Постъпило е заявление (Приложение N 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, заявено от Атанас Николов Шопов, ЕГН xxxxxxxxxx за участие в изборите за общински съветници на община „Родопи“ на 25 октомври 2015 год., заведено под № 07 на 21.10.2015 год. в 15:30 часа в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Към заявлението са приложени: - Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД са потвърдени данните на 38 / тридесет и осем / броя застъпници от приложения списък на Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. Водени от горното, предвид извършената проверка на постъпилите в цялост и изискуем вид документи по настоящото заявление, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 4 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Родопи:

Календар

Решения

  • № 283 – МИ/НР / 17.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаване като заместник-кмет на Община Родопи и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 203/16.11.2015 г. чрез Председателя на ОбС Родопи от Неази Азис Таир, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, с което заявява, че във връзка с назначаването му като Заместник-кмет в Община Родопи желае да бъде освободен като общински съветник. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – Родопи

  • № 282 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 192/04.11.2015 г. от Владимир Маринов Маринов, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на ПП АБВ в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Владимир Маринов Маринов приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ПП АБВ /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък А по чл. 454, ал.7 от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

  • № 281 – МИ/НР / 05.11.2015

    относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва. В ОИК-Родопи е постъпило Заявление с вх. № 191/04.11.2015 г. от Ердинч Меджит Мерк, избран за общински съветник в Общински съвет Родопи, съгласно Решение от 27.10.15г. на ОИК-Родопи, с което заявява, че няма да положи клетва съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и моли да бъде изключен от листата на избраните общински съветници от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС в Общински съвет Родопи. ОИК-Родопи, след като разгледа заявлението на Ердинч Меджит Мерк приема, че обявеният за избран общински съветник се отказва да положи клетвата по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, пълномощията му не могат да възникнат и следва да бъде обявен за избран следващият общински съветник от листата на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС /следващия по ред кандидат за общински съветник от списък Б по чл. 454, ал. 3, изр. 3. от ИК./. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал.5 от Изборния кодекс, ОИК-Родопи

всички решения